De Ruimtelijke inventarisatie van de trekvaarten vormt een aanvulling op de eerdere cultuurhistorische analyse van de waardevolle trekvaarten in de provincie Zuid-Holland. Het heeft tot doel om inzicht te geven in de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving bezien vanaf het water, om eigenaren en gemeenten te adviseren over de kansen die zich voordoen langs de trekvaarten en daarbij ook de verrommeling van de ruimtelijke omgeving te verminderen.

Langs de trekvaarten van Delfshaven tot aan Haarlem is een grote verscheidenheid te herkennen in de landschappelijke kwaliteit. Zo zijn er vele soorten borden te herkennen, variërend van officiële scheepvaartborden, verkeersborden, promotieborden, toeristische borden, ANWB borden etc. Op lokaal en regionaal niveau is de communicatie langs het water hierdoor sterk uiteenlopend. Binnen het project wordt niet alleen gekeken naar de bebording langs de vaarwegen, maar wordt er ook vanuit recreatief oogpunt gezocht naar (nieuwe) locaties om recreatieve knooppunten te versterken met cultuurhistorische en toeristische informatiedragers.

Door middel van een fotorapportage worden de kansen en bedreigingen langs de trekvaarten in kaart gebracht en geïntegreerd in een Google Maps kaart. De digitale kaart komt online beschikbaar en kan door gemeenten en andere stakeholders worden ingezet bij te vormen beleid in relatie tot ruimtelijke ordening en (water)recreatie langs de vaarwegen. De conclusies en aanbevelingen worden in een verkorte rapportage uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk de koppeling wordt gelegd met de geformuleerde droom van de erfgoedlijn Trekvaarten.