Binnen de beleidsvisie Cultureel erfgoed 2013 – 2016 van de Provincie Zuid-Holland is er bijzondere aandacht voor de erfgoedlijn Trekvaarten met de trekvaarten Schie, Vliet en de Haarlemmertrekvaart. De erfgoedlijn Trekvaarten behelst de door de mens gegraven waterverbinding tussen de opkomende Hollandse steden in de Gouden eeuw. Het is het verhaal van het massapersonenvervoer over water voor de komst van de trein, maar tegelijk ook van het goederenvervoer over water. De trekvaartstructuur heeft vanaf de 17e eeuw tot eind 19e eeuw een belangrijke rol gespeeld in de economische groei in Nederland. De trekschuitdienst was de eerste vorm van georganiseerd openbaar vervoer over water. Na ruim twee eeuwen van dienst te zijn geweest, raakte de trekschuitdienst en de zo belangrijke efficiënte trekvaartstructuur in vergetelheid. Het zo waardevol cultuurhistorisch erfgoed in Zuid-Holland heeft binnen de erfgoedlijn Trekvaarten dan ook de aandacht gekregen die het verdient.

De ambitie van de erfgoedlijn Trekvaarten is dat deze unieke (cultuur)historische vaarwegen beter worden beleefd door zoveel mogelijk omwonenden, recreanten en toeristen. Het accent ligt daarbij op het zichtbaar en beleefbaar maken van de historische elementen langs het water, bezien vanaf het water en vanaf de oevers. De cultuurhistorische analyse is onderdeel van het project Trekvaart Belevingsroute, vanuit het activiteitenprogramma Erfgoedlijn Trekvaarten 2013/2014 binnen het uitvoeringsprogramma erfgoedlijnen.

Met dit onderzoek wordt de cultuurhistorische waarde van de trekvaarten Schie, Vliet en Haarlemmertrekvaart in kaart gebracht. Naast aandacht voor het cultuurhistorische verhaal van de trekvaarten, is er aandacht besteed aan de inventarisatie van zichtbare (erfgoed)elementen langs de vaarwegen. Dit informatieve document vormt het resultaat van het onderzoek en biedt particuliere grondeigenaren, gemeenten en andere (semi-)overheden handvatten ten behoeve van de bewustwording en het behoud van het cultuurhistorische erfgoed. De bundeling van relevante en praktische informatie over de trekvaarten kan worden ingezet bij beleidsvorming in de ruimtelijke omgeving en is tevens relevant voor beheer en uitvoering van onderhoud.